mercredi 9 septembre 2009

This Is Not Miami [via Sander Kleinenberg]

This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami...

This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami...

This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami. This is not Miami...


This Is Not Miami - Sander Kleinenberg